เกี่ยวกับเรา

สุชาดา อวยจินดา(โค้ชออนซ์)

วิทยากรความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Trainer)

โค้ชด้าน NLP (Neuro-Linguistic Programming)

ที่ปรึกษาองค์กรการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์

 

 

มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการจัดวางระบบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยตามกฎหมายฯและด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นวิทยากรในการบรรยายและทำกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์จากการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม และการทำงานกับภายนอกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทำให้ทราบถึงความสำคัญของเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความจำเป็นต่อทุกคน ทุกภาคส่วน

 

 

สุชาดา มีความเชื่อว่า การใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต้องเริ่มจากที่แต่ละบุคคล ซึ่งทุกคนต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยโดยมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและจิตสานึกที่ดี (Behavior-Based Safety) หรือBBS, ทราบถึงอันตรายและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีความปลอดภัย และสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอันตรายต่างๆ เช่น ฝุ่น,สารเคมี, แสง, เสียง, ความร้อน, ท่าทางการทำงาน เป็นต้น ทั้งที่แหล่งกำเนิด ทางผ่าน และที่ตัวบุคคล  เพื่อไปสู่การทำงานที่ปลอดภัยภายใต้บรรยากาศและพื้นที่การทำงานที่มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สำหรับในทุกกิจกรรมการเรียนรู้จะมีการนำความรู้เกี่ยวกับ NLP (Neuro-Linguistic Programing) มาปรับใช้เพื่อให้แต่ละบุคคลสามารถใช้กระบวนการคิดและการจัดการอารมณ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อให้แต่ละบุคคลมีวิธีคิด วิธีใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับกลไกการทำงานของสมองและการเคลื่อนไหวทางร่างกายในการตอบสนองสิ่งต่างๆ ที่มากระทบหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ต้องเจอในรูปแบบพฤติกรรมใหม่ที่ดีและเป็นประโยชน์กับชีวิต  เมื่อทุกคน ทุกระดับในองค์กรสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี มีความสุขในการทำงาน ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย จะทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนและเกิดความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและจิดสำนึกที่ดีในการทำงานอย่างยั่งยืน

 

ลักษณะการบรรยายและการสอน ใช้หลักการเรียนรู้แบบ Active Learning และแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Leaner-Center อุปกรณ์จริงในการบรรยาย คลิปวีดิโอ กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมติ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาให้เข้าใจได้ง่ายโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นหลักสาคัญ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 5,019