หลักสูตรอบรม-บริการ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเรียนรู้...ในแบบ Active Learning , แบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Leaner-Center รวมทั้ง การใช้กระบวนการ NLP (Neuro-Linguistic Programing) ใน สไตส์ของ โค้ชออนซ์ สุชาดา ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนเพื่อให้แต่ละคนสามารถใช้กระบวนการคิด การจัดการอารมณ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายต่างๆ ที่ต้องการ มีวิธีคิด มีวิธีใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับกลไกการทำงานของสมองและการเคลื่อนไหวทางร่างกายในการตอบสนอง สิ่งต่างๆ ในรูปแบบพฤติกรรมใหม่ที่ดีและเป็นประโยชน์กับชีวิต ใช้ชีวิตด้วยความสุขและความปลอดภัย

เรียนรู้ด้วยกันผ่านหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
 • หลักสูตร การสร้างพฤติกรรมสร้างความปลอดภัย ด้วย BBS (Behavior Based Safety)
 • หลักสูตรอบรม การอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)
 • หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 • หลักสูตรอบรม 5S for SAFETY (หลัก 5ส. สำหรับช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย)
 • หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตรายและแนวทางการจัดการเมื่อมีเหตุหกรั่วไหล/เหตุฉุกเฉิน
 • หลักสูตร อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)
 • หลักสูตร การปฐมนิเทศด้านความปลอดภัย 6 ชม.
 • การหยั่งรู้อันตรายเพื่อสร้างความปลอดภัย ด้วย KYT (Kiken Yochi Training)
 • หลักสูตรอื่นๆ เกี่ยวกับการโค้ช ด้วยกระบวนการ NLP (Neuro- Linguistic Programming) เช่น การเห็นคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง, การปลุกพลังใจให้มีไฟในการทำงาน เป็นต้น

 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี... เริ่มได้ที่ตัวคุณ...

รู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์ เพื่อกำหนดพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้มีความสุขและปลอดภัย

โค้ชออนซ์เชื่อว่า...เมื่อทุกคน ทุกระดับในองค์กรสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี มีความสุขในการทำงาน ตระหนักและเห็นความสำคัญ

ในเรื่องของความปลอดภัย จะทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนและเกิดความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและจิดสำนึกที่ดีในการทำงานอย่างยั่งยืน...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หลักสูตรที่ 1 จิตสำนึกความปลอดภัย Safety Mind and Safety Awareness ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรทุกคนต้องให้ความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ตระห...

 • หลักสูตร "ทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพ ภายในตนเองและการสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี Change Inside You to Change Your Life" รู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์ เพื่อกำหนดพฤติกรรมในก...
Visitors: 5,020